کتابخانه

کتابخانه های سکو ایران در طرحها و رنگهای گوناگون تولید می شود. بدلیل استفاده از پروفیلهایی با قوسهای منطقی این کتابخانه ها از زیبایی خاصی برخوردار میباشند.

این کتابخانه ها از ورق گالوانیزه با رنگ پخته و بدون استفاده از جوش تولید می شوند.

طبقات کتابخانه با توجه به نیاز مصرف کننده قابل جابجایی و تنظیم می باشند.

Scroll to Top