حفاظ های تجاری ( کرکره اتوماتیک گردان )

کرکره های گردان فروشگاه ها

با استفاده از کرکره های گردان فروشگاه های اتوماتیک سکو ایران به راحتی می توان محیط فروشگاه را تحت کنترل در آورد امنیت کامل و عملکرد ساده از ویژگیهای اصلی این محصول سکو ایران میباشد با استفاده از کرکره های گردان فروشگاه های سکو ایران به همراه نمای شیشه ای سکو ایران علاوه بر حفظ امنیت ساختمان میتوان به زیبایی آن نیز افزود مجموعه متنوع این محصول تمامی نیاز شما را برای فروشگاه شان برآورده می سازد.

تکنولوژی سیستمهای اتوماتیک با استاندارد بین المللی

محصول مشترک سکو ایران و سامفی فرانسه و مارانتک آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتک کنترل اتوماتیک سیستم های هوشمند کرکره های گردان سکو ایران با استفاده از استانداردهای بین المللی موتورهای MC سامفی و توبلار سنگین و ساید مارانتک که ویژه اتوماتیک کردن کرکره گردان فروشگاهها طراحی شده است از ضمانت بین المللی ۲ ساله سامفی فرانسه بهره مند می باشد. تمامی سیستمهای اتوماتیک دارای ضمانت بین المللی ۲ ساله می باشند.

تکنولوژی سیستمهای اتوماتیک با استاندارد بین المللی

محصول مشترک سکو ایران و سامفی فرانسه و مارانتک آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتک کنترل اتوماتیک سیستم های هوشمند کرکره های گردان سکو ایران با استفاده از استانداردهای بین المللی موتورهای MC سامفی و توبلار سنگین و ساید مارانتک که ویژه اتوماتیک کردن کرکره گردان فروشگاهها طراحی شده است از ضمانت بین المللی ۲ ساله سامفی فرانسه بهره مند می باشد. تمامی سیستمهای اتوماتیک دارای ضمانت بین المللی ۲ ساله می باشند.

 

 

Scroll to Top