اسكرين خورشيدی

 
 

اسكرین خورشیدی محصولی جدید جهت محافظت از فضای درونی ساختمان در برابر اشعه های مضر خورشید می باشد . با استفاده از اسكرین خورشیدی درونی ( اتوماتیك ) سكو ایران می توان نماهای شیشه ای را از ورود نور خورشید حفظ كرد .

تكنولوژی سیستم های اتوماتیك با استاندار بین المللی محصول مشترك سكو ایران و سامفی فرانسه و مارانتك آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتك و كنترل اتوماتیك

  • slide1
  • slide2