سایبان

 
 

سایه بان محصول جدید می باشد كه در دونوع سایه بان با بازوی عمودی و افقی را پوشش می دهد . با استفاده از سایه بان های (‌افقی وعمودی ) سكو ایران منازل و ویترین فروشگاه ها را در برابر نور خورشید محافظت نمود تكنولوژی سیستم های اتوماتیك با استاندار بین المللی محصول مشترك سكو ایران و سامفی فرانسه و مارانتك آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتك و كنترل اتوماتیك

  • slide1
  • slide2