نیمکت

 
 

سكو ایران تولید كننده دو نوع نیمكت مدرسه ( ویژه دانش آموزان و خردسالان كه در دبستان و مهدهای كودك مورد استفاده قرا می گیرد). نیمكت پارك ها و معابر عمومی ( می توان با خرید و اهدای این نیمكت با نصب پلاك, نام اهدا كننده آنرا روكننده آنرا روی آن ثبت نمود . برای آرامش انسان ها كمك كرد و نام یك فامیل را جاودانه ساخت).

  • slide1
  • slide2