میز

 

میزهای رنگی سكو ایران در عین سادگی دارای زیبایی فوق العاده می باشد . این میزها به شكل های زیر تلویزیونی دوطبقه و سه طبقه و میزهای جلو مبلی با چرخ و بدون چرخ , میزهای كار , میزهای كامپیوتر , میز گرد و چهار گوش صبحانه تولید میشود .

 
 
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4