كركره گردان

 
به دو صورت كركرده گردان ( جهت استفاده در منازل وپاركينگ ها ) حفاظ هاي تجاري و صنعتي ( جهت استفاده در فروشگاهها و كارخانجات و.....استفاده نمود. با استفاده از كركره گردان (‌اتواتيك و دستي ) سكو ايران به راحتي مي توان محيط ساختمان و فروشگاه را از نظر ميزان حرارت, برودت و همچنين ايمني تحت كنترل درآورد تكنولوژي سيستم هاي اتوماتيك با استاندار بين المللي محصول مشترك سكو ايران و سامفي فرانسه و مارنتك آلمان با استفاده از موتورهاي سامفي و مارانتك و كنترل اتوماتيك
  • slide1
  • slide2